Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 12813
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
Công văn về việc phòng ngừa tai nạn lao động tại các công trình, khu vực bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ

Công văn về việc phòng ngừa tai nạn lao động tại các công trình, khu vực bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ kéo dài...

THÔNG TƯ 05 /2014/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt

THÔNG TƯ 05 /2014/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động...

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Căn cứ Điều 149 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân...

Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các bên liên quan trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; điều kiện an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc; phòng ngừa và khắc phục sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các chế độ, chính sách và thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động...

Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn

Ghi nhận các Công ước và Khuyến nghị quốc tế phù hợp, nhất là Khuyến nghị về bảo vệ sức khỏe của người lao động, 1953, Khuyến nghị về cơ quan kinh tế lao động, 1959, Công ước và Khuyến nghị về bảo vệ chống bức xạ, 1960, Công ước và Khuyến nghị về che chắn máy móc, 1963, Khuyến nghị về trợ cấp trong trường hợp bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 1964, Công ước và Khuyến nghị về vệ sinh (thương mại và văn phòng), 1964, Công ước và Khuyến nghị về benzen, 1971, và Công ước và Khuyến nghị về bệnh ung thư nghề...

Công ước số 161 về dịch vụ y tế lao động

Ghi nhận các Công ước và Khuyến nghị quốc tế về lao động có liên quan, đặc biệt là Khuyến nghị về bảo vệ sức khỏe của người lao động, 1953, Khuyến nghị về dịch vụ y tế lao động, 1959, Công ước về các đại diện người lao động, 1971, cũng như Công ước và Khuyến nghị về an toàn lao động và vệ sinh lao động, 1981, thiết lập những nguyên tắc của chính sách quốc gia và hành động ở tầm quốc gia...

Công ước số 174 về phòng ngừa những tai nạn lao động nghiêm trọng

Ghi nhận các Công ước và Khuyến nghị lao động quốc tế có liên quan, đặc biệt là Công ước và Khuyến nghị về an toàn và sức khỏe của người lao động, 1981, Công ước và Khuyến nghị về các hoá chất, 1990, và nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách đề cập tổng hợp và chặt chẽ...

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHỮNG THIẾT BI ̣BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP – BỘ LỌC BỤI

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với Những thiết bi ̣bảo vệ đường hộ hấp – Bộ loc̣ buị là bộ phận lọc bụi theo phân loại tại mục 5 Tiêu chuẩn Châu Âu EN 143: 2000 (E) Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi - Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratory protective devices – Particle filters – Requirements testing, marking)...

Văn bản hướng dẫn tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII và Quyết định số 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2012 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)...

Thông tư liên tịch Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT

Thông tư liên tịch Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại...

Loading...