Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 10083
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

LUẬT

An toàn, vệ sinh lao động

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các bên liên quan trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; điều kiện an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc; phòng ngừa và khắc phục sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các chế độ, chính sách và thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam và những người khác tham gia lao động được quy định tại Luật này.

2. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Người sử dụng lao động.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

          Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó...

Loading...